@ @

TS SPORT CENTER - SAITAMA-KEN KODAMA-GUN KAMISATO-MACHI OOAZA SHICHIHONGI, 3557-6 TEL: 0495-34-3076